Paraat scholen zoekt een voorzitter én een lid Raad van Toezicht

Stichting samenwerkingsbestuur Paraat scholen is zo spoedig mogelijk, uiterlijk 31 december 2023, op zoek naar een nieuwe voorzitter én een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De huidige voorzitter treedt volgens het rooster eind 2023 af, een van de leden treedt volgens het rooster af per einde schooljaar 2023/2024.

Kinderen in het gras

Organisatie

Paraat scholen is het samenwerkingsbestuur voor 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre. Deze scholen hebben ieder een eigen identiteit en onderwijsvisie. Paraat scholen biedt leerlingen, ou-ders/verzorgers en medewerkers een veilige en betrouwbare basis waar we elkaar op een open manier kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen.

Paraat Scholen profileert zich als ‘betrokken ontdekker’. Wij stimuleren medewerkers om de
samenwerking binnen en buiten de school op te zoeken en nieuwe mogelijkheden te vinden om ons onderwijs te verrijken. We kijken en luisteren goed naar signalen uit onze omgeving, zodat we weten wat er nodig is voor toekomstbestendig onderwijs. Zo kunnen we leerlingen blijven helpen de wereld op hun eigen manier te ontdekken.

Inrichting Raad van Toezicht

Besturing en toezicht

De organisatie wordt bestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur conform de doelstellingen van de organisatie handelt. De Raad van Toezicht richt zich op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van het beleid en de hier-aan verbonden prestatie indiciatoren.

De Raad van Toezicht biedt op grond van handelen, kennis, ervaring en contacten een meer-waarde voor het College van Bestuur en handelt vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. Uitgangspunten daarbij zijn te vinden in de ‘Code Goed be-stuur in het Primair Onderwijs’.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dra-gen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Paraat scholen in zijn dynami-sche (onderwijs)omgeving.

Taken

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

 • werkgeverschap van de bestuurder (College van Bestuur);
 • toezicht houden op het bestuur en de resultaten van de instelling, zowel onderwijskundig, bedrijfsmatig als financieel;
 • toetsing van de besluitvorming;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.
 • één en ander conform statuten/verordening en reglementen.

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar. Tevens vindt tweemaal per jaar overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de GMR en eenmaal per jaar een overleg met de direc-teuren. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur samen voorbereid.

Er wordt gewerkt met een jaaragenda, waarvoor de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de organisatie, de basis vormt.

Profielschets lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn door het reglementair terugtreden van de voorzitter en een lid twee vacatures ontstaan. Wij zoeken een lid en een voorzitter met ervaring als toezichthouder en kennis van governance.

Algemeen profiel

 • strategische, bestuurlijke kennis en ervaring in eindverantwoordelijke positie;
 • aantoonbare affiniteit met het (primaire) onderwijs;
 • deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering, doelmatige inzet van middelen;
 • kennis van toezicht / code goed bestuur;
 • deel uitmaken van een netwerk in de regio;
 • ‘handen op de rug’, maar ook doortastend beslissen waar nodig;
 • voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment;
 • snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
 • goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en integriteit;
 • in staat tot kritische zelfreflectie;
 • onafhankelijkheid;
 • voldoende kennis en ervaring om vanuit welke achtergrond dan ook de organisatie en haar succes- en parameters goed te kunnen beoordelen.

Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ook al kunnen individuele leden van de Raad van Toezicht specifieke deskundigheden hebben; alle le-den zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat regulier uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een vast te stellen rooster. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Aanvullende eisen profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de besluit- en meningsvorming van de Raad van Toezicht;
 • over inzicht en overzicht beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de bestuurder zodat je een stevige sparringpartner voor de bestuurder kunt zijn;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikken om zo nodig extern een rol in het belang van de stichting te vervullen.

Planning

Sluiting reactietermijn:                 vrijdag 22 september 2023
1e ronde selectiegesprekken:     maandagavond 2 oktober 2023

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Paraat scholen verwijzen wij u naar: www.paraatscholen.nl.

Contact

Voor nadere informatie over de Raad van Toezicht en de vacature kunt u contact opnemen met Ester van de Haar, lid Raad van Toezicht, via 06-29738579. Voor vragen over de rol van voorzitter kunt u contact opnemen met Theo Hek, voorzitter Raad van Toezicht, via 06-15004637.

U kunt uw sollicitatie tot en met uiterlijk 22 september 2023 per mail versturen aan Nina Westervelt, hoofd Personeel en Organisatie, via nina.westervelt@paraatscholen.nl.

Solliciteren via de website? Dat kan via onderstaande formulier.

Reageer op de vacature