Ons onderwijs

Bij Paraat scholen heeft het leren van alle leerlingen de hoogste prioriteit. Alles wat we doen op onze scholen is erop gericht om dit mogelijk te maken. We vinden het belangrijk dat er in alle groepen een veilig pedagogisch klimaat is en dat leerlingen met plezier naar school komen. Dat leerlingen vanuit gelijke kansen zich gezien en gehoord voelen is voor ons een absolute voorwaarde om tot leren te komen. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om inclusiever onderwijs te realiseren en zetten nét dat stapje extra voor ieder kind. Alle scholen besteden systematisch aandacht aan actief burgerschap.

Kinderen in zandbak

Toekomstgericht en inclusief onderwijs

De scholen van Paraat bieden alle kinderen gelijke kansen. Ze zoeken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid een passende, inspirerende en ontdekkende onderwijsplek voor ieder kind. Zo halen de scholen en de leerlingen ambitieus opgestelde en passende leerdoelen. De basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal worden daarbij door alle leerlingen goed beheerst. Om dit te realiseren heeft iedere school een eigen aanbod gericht op het prikkelen van de natuurlijke nieuwsgierigheid en het ontdekken van het talent van iedere leerling. Er is een inspirerende en ontdekkende leeromgeving waarbij de brede ontwikkeling centraal staat. Door inzet van digitale geletterdheid worden alle leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding en zijn ze in staat om deel te nemen aan de hedendaagse- en toekomstige (kennis)maatschappij.

Iedere school van Paraat is verantwoordelijk voor de gewenste hulp en ondersteuning van haar leerlingen. Als de school dit niet zelf kan bieden, zoekt deze samen met de ouders naar een passende oplossing. Hiervoor zijn mogelijkheden op de eigen school en daarbuiten.

Samen werken aan passend onderwijs

Reguliere en speciale scholen werken voor de uitvoering en bekostiging van passend onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio kennen we voor het primair onderwijs twee samenwerkingsverbanden:

Kleurende meisjes

Paraatklassen

Elke school van Paraat biedt passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Scholen gebruiken hiervoor verrijkte en ingedikte leerstof. De leerkracht coacht de leerling op de vaardigheden waaraan gewerkt moet worden. Zijn er vragen over signalering, leerstof en mogelijke interventies? Dan kunnen scholen, samen met ouders, terecht bij de Coach Passend Onderwijs Hoogbegaafdheid. Ook kan het advies zijn om het kind te laten deelnemen aan de ‘Paraatklas’.

De Paraatklas is een bovenschoolse ondersteuning. Hiermee komen we tegemoet aan de behoeftes van een (hoog)begaafde leerling. Het aanbod in de Paraatklassen werkt preventief. Zo voorkomen we dat leerlingen gaan vastlopen in hun toekomst.

Ondersteuningsloket

Wanneer ouders of de school vragen hebben over de ontwikkeling van het kind, is elke school toegerust om daarmee om te gaan: alle scholen van Paraat voldoen aan de basisondersteuning. Soms overstijgt een hulpvraag de basisondersteuning. In dat geval kunnen scholen, in overleg met ouders, een beroep doen op het Ondersteuningsloket van Paraat scholen. Het loket heeft twee hoofdfuncties:

1. Hulp bieden bij ondersteuningsvragen
2. Deskundigheidsbevordering voor Paraat personeel

Medewerkers van het specialistenteam bieden niet alleen (praktische) informatie en ondersteuning, maar brengen ook zoveel mogelijk kennis over. Bij een ondersteuningsvraag, maar ook tijdens geplande scholingsactiviteiten. Zo is de ondersteuning van het loket nooit een eenmalige interventie, maar brengen zij de deskundigheid van het Paraat personeel naar een hoger niveau. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • De route passend onderwijs is voor alle scholen eenduidig en wordt toegepast
  • Het specialistenteam pakt hulpvragen op. Dat team bestaat uit coaches passend onderwijs (cpo) met expertise op het gebied van het jonge kind, hoogbegaafdheid, gedrag, taal-lezen en spelling, rekenen en nieuwkomers
  • Bij complexe vraagstelling denkt het zorg- of ondersteuningsteam mee en onderzoeken/ faciliteren zij mogelijkheden voor eventuele extra inzet
  • Teams zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvangen bijscholing als daar behoefte aan is
  • Leerkrachten kunnen aansluiten bij kenniskringen die weer ondersteund worden door het specialistenteam
  • Er is een actieve samenwerking met gemeenten (beleidsmedewerker jeugd, ondersteuningsteam, netwerk het jonge kind, VVE, voorlichting enz.) en de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (zie ook passend onderwijs)

 

Leerplicht 

Met een leeftijd van 4 jaar mogen kinderen al naar school, zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn wel leerplichtig. Zij gaan dan vijf dagen per week naar school. Leerlingen tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig. Dit betekent dat zij een diploma moeten halen waarmee ze aan het werk kunnen. Een combinatie van leren en werken is ook mogelijk.

Aanvragen verlof

Leerplichtige kinderen moet verplicht naar school tijdens reguliere schooldagen. Soms kan een kind (tijdelijke) vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dienen ouders in bij de schooldirecteur. Deze neemt op basis van de wet- en regelgeving een beslissing. Een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, gaat via de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur kan ook andere aanvragen doorsturen naar de leerplichtambtenaar. Deze heeft dan de beslissingsbevoegdheid en neemt, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing.

Leerlingen aan tafel
Lezende bassischoolgangers

Aanmelden

Alle scholen van Paraat bieden ouders de gelegenheid om kennis te maken voordat zij hun kind aanmelden. Dit kan tijdens een open dag, of tijdens een afspraak met de directeur. Aanmelden kan vanaf de dag waarop het kind drie jaar is en verloopt via de website van de desbetreffende school. Hierbij kunnen ouders aangeven of de verwachting is dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. Ook aanmelden bij meerdere scholen is mogelijk, zodat een definitieve keuze later gemaakt kan worden.

Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de eventuele ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan komen. Lukt dit niet, dan zoekt de school in overleg met de ouders een betere plek. Zo komen alle kinderen terecht op de meest passende school. Aanmelden kan via de desbetreffende school.

Contactgegevens scholen