Documentatie

Paraat scholen is transparant ten aanzien van de bedrijfsvoering. Betrokkenen en geïnteresseerden hebben daarom inzicht in jaarverslagen, het beleidsplan en beleidsdocumenten.

Meisje en jongen kijkend naarbord

Jaarverslagen

Ieder jaar maken wij als Paraat Scholen het jaarverslag op. In het verslag vind je informatie over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde beleid en de huidige (financiële) stand van zaken. Hiermee leggen wij verantwoording af richting de raad van toezicht, het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de gemeenten waar onze scholen staan en alle andere belangstellenden.

Strategisch Beleidsplan

Onze scholen bieden betekenisvol, onderscheidend en passend onderwijs, waarbij we uitgaan van verschillen in talenten en achtergronden van kinderen. Onze ambities, speerpunten en actiepunten voor dit onderwijs zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan.

Beleidsdocumenten

Wij investeren in een prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Zo creëren we samen een veilig leerklimaat. De richtlijnen en informatie hierover zijn vastgelegd in documenten. Dit biedt de scholen van Paraat duidelijke handvatten.