Medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau. Deze MR bestaat uit ouders en personeel van de school. De MR overlegt met de schooldirectie. Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR instemmingsrecht of adviesrecht. Op bestuursniveau, ‘schooloverstijgend’, is er een gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten zowel ouders als personeelsleden van Paraat scholen De GMR overlegt met het college van bestuur. Afhankelijk van het onderwerp heeft ook de GMR instemmingsrecht of adviesrecht. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de medezeggenschap.

Lezende kinderen aan tafel

Om de juiste adviezen te geven gaan de leden van de GMR in gesprek met belanghebbenden en gebruiken ze hun eigen uitgebreide kennis en ervaring. Ook stellen ze actuele en toekomstgericht thema’s aan de orde. Zo zijn zij een gesprekspartner en verbindende factor tussen belanghebbenden en bestuur. De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:

Personeelsgeleding

  • Marcel Roelofs
  • Wilma Hofs
  • Dave Busch
  • Stefan Mijnen 
  • Vacature medewerker

Oudergeleding

  • Bram Wassink
  • Pascal Goosens
  • Jurgen Rutgers
  • Vacature ouder
  • Vacature ouder

Ambtelijk secretaris GMR

Contact opnemen

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Wil je contact opnemen met de medezeggenschapsraad? Dit kan via onderstaande formulier.

Contactformulier